Polisi Diogelu

Mae CAVMS yn llwyr gydnabod ei gyfrifoldebau dros Amddiffyn Plant.

Mae ein polisi'n berthnasol i bob cerddor sy'n gweithio mewn ysgolion a chanolfannau cerdd. Mae 4 prif elfen i'n polisi:

 • Sefydlu amgylchedd diogel lle gall plant ddysgu a datblygu.
 • Sicrhau ein bod yn ymarfer recriwtio diogel wrth wirio addasrwydd cerddorion i weithio gyda phlant.
 • Datblygu ac yna gweithredu gweithdrefnau ar gyfer nodi ac adrodd am achosion, neu achosion a amheuir, o gam-drin.
 • Cefnogi disgyblion sydd wedi cael eu cam-drin yn unol â'i gynllun amddiffyn cytunedig.

Rydym yn cydnabod, oherwydd y cyswllt o ddydd i ddydd â phlant, bod ein cerddorion mewn sefyllfa dda i weld arwyddion allanol cam-drin. Felly bydd CAVMS yn:

 • Sefydlu a chynnal amgylchedd lle mae plant yn teimlo'n ddiogel, yn cael eu hannog i siarad, a bod rhywun yn gwrando arnynt.
 • Sicrhau bod plant yn gwybod bod oedolion yn yr ysgol/canolfan gerddoriaeth y gallant fynd atynt os ydynt yn poeni.

Byddwn yn dilyn gweithdrefnau a nodir gan y Bwrdd Lleol Diogelu Plant ac yn ystyried canllawiau a gyhoeddwyd gan yr Adran Plant, Ysgolion a Theuluoedd i:

 • Sicrhau bod pob cerddor yn gwybod enw'r person hŷn dynodedig yn yr ysgol sy'n gyfrifol am amddiffyn plant, a'u rôl.
 • Sicrhau bod gan bob cerddor wybodaeth am ei gyfrifoldebau wrth fod yn effro i arwyddion cam-drin a'u cyfrifoldeb am atgyfeirio unrhyw bryderon at y person uwch dynodedig sy'n gyfrifol am amddiffyn plant.
 • Sicrhau bod gan rieni ddealltwriaeth o'r cyfrifoldeb a roddir ar CAVMS a'i gerddorion am amddiffyn plant trwy nodi ei rwymedigaethau yn ei brosbectws.
 • Cadw cofnodion ysgrifenedig o bryderon am blant a'r camau a gymerwyd i drosglwyddo'r wybodaeth.
 • Sicrhau bod yr holl gofnodion yn cael eu cadw'n ddiogel.
 • Ymchwilio'n llawn i unrhyw honiad yn erbyn cerddor, gan gysylltu ar unwaith â phawb dan sylw (achwynydd, cerddor a'r ysgol) i asesu'r sefyllfa a gweithredu yn ôl yr angen.
 • Sicrhau bod arferion recriwtio diogel yn cael eu dilyn bob amser.

Yr Arweinwyr Diogelu Neilltuol ar gyfer CAVMS yw’r cyfarwyddwyr David Miller a John Murray, y gellir cysylltu â nhw yn swyddfa CAVMS.