Polisi dysgu o bell

Mae'r polisi hwn yn sefydlu'r disgwyliadau ar gyfer Dysgu Ar-lein/o Bell rhwng myfyriwr CAVMS ac athro o gartref preifat.

Mae dysgu'n berthnasol i wersi/cyrsiau lle nad yw myfyrwyr yn gallu cwrdd ag athrawon neu fyfyrwyr eraill

Pwrpas y polisi hwn yw:

 • Sicrhau profiad dysgu o ansawdd uchel i fyfyrwyr Dysgu Ar-lein/o Bell.
 • Gwneud cyfrifoldebau pawb sy'n gysylltiedig a chyflwyno'r gwersi yn glir.
 • Diogelu’r holl bartïon dan sylw (mae hyn yn ychwanegol at bolisi Diogelu CAVMS).

Sicrhau ansawdd y gwersi.

Mae CAVMS wedi ymrwymo i ddarparu profiad o ansawdd uchel i'n myfyrwyr yn yr amgylchedd ar-lein/dysgu o bell. Dull CAVMS yw dylunio’r ddarpariaeth ddysgu ar-lein sy’n canolbwyntio ar y meysydd allweddol dilynol:

 • Cadw at ein polisi GDPR
 • Strwythur a chynnwys - canllaw i athrawon
 • Canllaw i rieni

Adrodd am bryderon gan blentyn

Dylai rhiant/gofalwr neu oedolyn cyfrifol fod o fewn clyw i'r plentyn yn ystod y wers ar-lein. Dywedir wrth fyfyrwyr, os oes ganddynt unrhyw bryderon cyn, yn ystod, neu ar ôl gwers, dylent ofyn i'r rhiant/gofalwr am help. Gallai hyn gynnwys er enghraifft:

 • Materion technegol gyda'r cyfrifiadur neu'r cysylltiad rhyngrwyd.
 • Materion ymarferol, megis trefnu'r lle priodol i chwarae eu hofferyn.
 • Materion eraill, fel peidio â bod yn gyffyrddus â'r hyn sy'n digwydd mewn gwers.
 • Tiwnio'r offeryn neu broblemau ag ef.
 • Caniatáu amser ychwanegol i sefydlu'r dechnoleg.

Dylai'r rhiant/gofalwr fod yn ymwybodol bod adrodd am unrhyw bryderon diogelu yr un fath ag o dan bolisi cyffredinol CAVMS.

Mecanweithiau i nodi, ymyrryd ac uwchgyfeirio unrhyw ddigwyddiad lle bo hynny'n briodol

Mae diogelu hyfforddiant ar-lein CAVMS yn dilyn yr un broses adrodd â gwersi wyneb yn wyneb. Gellir cyfeirio unrhyw bryderon at Arweinwyr Diogelu Dynodedig CAVMS (mae enwau a gwybodaeth gyswllt yn unol â pholisi Diogelu CAVMS).

Cadw cofnod o bwy sy'n defnyddio'r system er mwyn mynd i'r afael ag unrhyw faterion diogelu a allai godi.

Disgwylir i athrawon CAVMS ddefnyddio cofrestr i gofnodi pa fyfyrwyr sydd wedi mynychu gwersi ar-lein yn yr un modd â gwersi mewn ysgolion. Mae hyn yn golygu y gellir mynd i'r afael ag unrhyw ymholiadau.

Ymddygiad a gwisg broffesiynol.

Gan y bydd gwersi’n digwydd mewn amgylchedd cartref anffurfiol, mae'n bwysig bod athrawon a myfyrwyr yn dilyn yr un ymddygiad ag y byddent mewn amgylchedd ysgol. Bydd hyn yn helpu i leihau unrhyw risgiau diogelu, ac felly mae cyngor i staff, rhieni a myfyrwyr yn cynnwys:

 • Cael rhiant neu ofalwr o fewn clyw i'r myfyriwr sy’n cymryd rhan yn y wers ar-lein.
 • Gwisg briodol (e.e. Ddim yn gwisgo pyjamas). Dylai staff a myfyrwyr wisgo dillad a fyddai fel arfer yn cael eu gwisgo'n gyhoeddus.
 • Dilyn cyfarwyddiadau’r athro.
 • Gofyn i'r athro cyn gadael y sesiwn (e.e. I fynd i'r toiled).
 • Peidio â chymryd galwadau ffôn, negeseua pobl eraill, na defnyddio dyfeisiau nad yw'r athro'n gofyn amdanynt i ddysgu.
 • Peidio â chael porwyr neu apiau eraill ar agor yn ystod y wers ar-lein er mwyn lleihau'r risg y bydd cynnwys amhriodol yn cael ei arddangos.

Lleoliad gwersi ar-lein.

Dylai'r lleoliad lle mae myfyrwyr ac athrawon yn cymryd rhan yn y wers ar-lein fod mewn ystafell briodol (nid mewn ystafell wely er enghraifft), ac o fewn clyw i riant neu ofalwr. Bydd hyn yn sicrhau y gall y myfyriwr godi unrhyw bryderon, boed yn ymarferol neu'n gysylltiedig â diogelu.

Er y gall lle mewn tai fod yn gyfyngedig, ac y gellir ei rannu ag eraill, bydd yr athro CAVMS yn gweithio gyda'r rhieni i sicrhau bod pa le bynnag sydd ar gael i'w ddefnyddio yn niwtral, yn ddiogel, yn ffafriol i ddysgu, nad yw'n datgelu unrhyw wybodaeth bersonol, ac nad yw'n cyflwyno risg diogelu.

Er mwyn atal cynnwys amhriodol rhag cael ei ddangos i eraill trwy'r we-gamera, dylai'r cefndir a ddangosir fod yn niwtral yn ddelfrydol, a pheidio â chreu risg y bydd cynnwys annymunol neu amhriodol o ran oedran yn cael ei arddangos. Er enghraifft, ni ddylai fod teledu na sgrin wedi'i droi ymlaen, na phosteri a allai ddigio.

Dylai athrawon yn benodol dderbyn hyfforddiant digonol i allu arwain trwy esiampl a bod yn ymwybodol o wneud y cefndir sy’n weladwy yn eu haddysgu ar-lein yn broffesiynol ac yn niwtral. Ni ddylai gofod addysgu ddatgelu unrhyw fanylion am fywyd personol yr athro. Dylid cymryd gofal i gael gwared ar unrhyw beth na fyddai'n briodol mewn gwers wyneb yn wyneb ychwaith, er enghraifft, eitemau personol, dillad yn sychu, neu unrhyw beth a allai dynnu sylw myfyrwyr.

Dylai athrawon wirio gyda'r myfyriwr ar ddechrau'r wers a yw'n teimlo'n gyffyrddus yn yr amgylchedd ac y gallant stopio ar unrhyw adeg.

Cyfranogiad a Disgwyliadau rhieni

Yn aml mae angen cefnogaeth rhiant/gofalwr i sefydlu'r wers. Ac mae bod o fewn clyw clust yn bwysig ar gyfer diogelwch yn ogystal ag ar gyfer cymorth ymarferol. Disgwylir i rieni fod yn bresennol ar ddechrau a diwedd gwersi lle bynnag y bo modd.

Bydd lefel cyfranogiad yr oedolyn yn ystod y wers yn dibynnu ar oedran y myfyriwr. Efallai y bydd angen person yn yr ystafell ar blant iau i helpu i’w cadw â ffocws ac yn ddiogel, yn arbennig os yw'n weithgaredd newydd. Ond gall gormod o gyfranogiad gan rieni hefyd dynnu sylw neu achosi swildod gyda myfyrwyr hŷn. Yn gyffredinol, argymhellir ar ôl yr ychydig wersi cyntaf, bod y rhiant/gofalwr o fewn clyw ond nid “yn y wers”, yn arbennig gyda myfyrwyr hŷn lle bynnag y bo modd.

Cymryd sgrinluniau a recordio fideo o sesiynau.

Ni fydd athrawon yn gwneud unrhyw recordiadau fideo na sgrinluniau o sesiynau. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael eu cyfarwyddo i beidio â gwneud hyn, a bydd hyn yn cael ei nodi yn y canllawiau i rieni.

Er nad oes gan athrawon reolaeth ar ddyfeisiau'r myfyriwr, ac felly maent yn dibynnu ar ymddiriedaeth, bydd hyn yn lleihau'r risg y bydd delweddau o blant yn cael eu gwneud neu eu dosbarthu heb gydsyniad rhieni.

Er bod cael recordiadau o sesiynau ar gael yn ddefnyddiol os oes unrhyw ymholiadau diogelu, y sefyllfa mewn gwersi wyneb yn wyneb arferol yw mai anaml y mae recordiadau fideo o wersi ar gael, ac oherwydd y gofynnir i rieni/gofalwyr fod o fewn clyw'r gwersi ar-lein, nid yw'r risgiau sy'n gysylltiedig â gwersi ar-lein yn wahanol i’r hyn y byddent mewn ystafell ysgol gyda drws gwydr neu ffenestri.

Defnydd o Ddata Personol

GDPR - Gwybodaeth bersonol plant

Bydd athrawon CAVMS yn gwneud yr holl drefniadau ar gyfer rhannu adnoddau a gwersi ar-lein yn uniongyrchol gyda’r rhiant (nid y myfyriwr), ac ni fyddant yn casglu unrhyw wybodaeth am ID personol neu fanylion mewngofnodi rhieni.

Gofynnir i fyfyrwyr beidio â rhannu unrhyw wybodaeth gyswllt bersonol ag athrawon neu fyfyrwyr eraill (megis enwau cyfryngau cymdeithasol neu rifau ffôn). Os oes unrhyw broblemau ynghylch myfyrwyr yn gwneud hyn, bydd yr athro/athrawes yn tynnu'r myfyriwr o'r sesiwn ar-lein ac yn cysylltu â'r rhiant/gofalwr i drafod sut i gadw'n ddiogel ar-lein.

Caniatâd Rhiant ar gyfer dysgu ar-lein

Mae CAVMS yn defnyddio ffurflen lofnodi ar-lein ar gyfer gwersi yn yr ysgol. Dim ond gyda chaniatâd penodol rhieni y bydd hyfforddiant ar-lein yn digwydd yn ogystal â'r cofrestru ar gyfer gwersi.