Diweddariad coronafeirws (covid 19)

Gan fod pob myfyriwr bellach wedi dychwelyd i ysgolion rydym yn gweithio gydag ysgolion i drefnu ailddechrau gwersi cerddoriaeth wyneb yn wyneb mewn ffordd ddiogel. Lle nad yw'n bosibl ailddechrau gwersi byw, rydym yn argymell parhau i ddysgu o bell.

Rydym yn argymell bod yr addysgu'n parhau mewn un o 2 ffordd:

  1. Rhannu adnoddau (ysgrifenedig, sain a fideo) gyda chynnydd yn cael ei gofnodi gan y disgybl ac adborth yn cael ei gofnodi gan yr athro.
  2. Gwersi fideo ar-lein (trwy Skype, Zoom ac ati)

Yn y ddau achos, rhaid i'r cyfathrebu (p'un ai trwy e-bost, ffôn neu gyfryngau cymdeithasol) fod rhwng yr athro a'r rhiant (nid yn uniongyrchol gyda'r disgybl). Ar gyfer gwersi fideo, gofynnwn i chi sicrhau bod eich plentyn yn ddiogel yn ei amgylchedd trwy gydol y wers, heb fawr o aflonyddwch, a chydag oedolyn yn bresennol yn y tŷ bob amser. Dylai gwersi ddigwydd mewn lle priodol, h.y., nid ystafell wely.

Mae'r canllawiau llym hyn yn dilyn y protocolau argymelledig a roddir gan Undeb y Cerddorion a Chymdeithas Gorfforedig y Cerddorion.

Bydd y newid hwn i'n gwasanaeth yn parhau nes bydd rhybudd pellach.

Rydyn ni’n gobeithio y byddwch chi i gyd yn cadw’n iach.

David Miller and John Murray
Cyfarwyddwyr, CAVMS Ltd