Canllawiau ar gyfer rhieni, gwarcheidwaid a dysgwyr

“Mae buddion cerddoriaeth ar gyfer lles meddyliol, canolbwyntio, cof, gwybyddiaeth a lleihau pryder bellach wedi'u dogfennu a'u derbyn yn dda. Fel athro cerdd, rwy'n teimlo bod gen i ran bwysig i'w chwarae wrth ddod â rhywfaint o ddifyrrwch a gobeithio rhywfaint o lawenydd a rennir i'm disgyblion yn yr amseroedd ansicr hyn. Ni fu erioed yn bwysicach i blant barhau â gweithgareddau iachus ac ystyrlon gartref.”

(Verena Watkiss, athrawes ac Arweinydd Ardal Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Cerdd Cernyw)

Dogfennau Pwysig

Ar y cyd â'r ddogfen hon darllenwch y dilynol hefyd:

Mae dysgu ar-lein yn ffordd dda o helpu dysgwyr i barhau i fwynhau buddion niferus addysg gerddoriaeth pan nad yw'n bosibl mynychu'r ysgol. Er nad yw yr un peth â gweithgareddau neu wersi cerddoriaeth wyneb yn wyneb, mae'n dal i fod yn effeithiol iawn ar gyfer dysgu, a chynnal cymuned gerddorol rithwir.

I'r rhai nad oes ganddynt gysylltiad rhyngrwyd digon cyflym ar gyfer gwersi fideo byw ar-lein, bydd athrawon CAVMS yn gallu argymell adnoddau, a chefnogi ymarfer myfyrwyr gartref trwy ddulliau eraill megis ffôn ac e-bost. Ond i'r mwyafrif o bobl, gwersi byw ar-lein fydd y ffordd orau ymlaen.

Mae'r canllaw hwn yn nodi'r hyn sydd ei angen i wneud dysgu ar-lein a dysgu o bell yn ffordd hwyliog a diogel i barhau ag addysg gerddorol a bydd yn edrych ar:

 • Sut i osod pethau - dyfeisiau, apiau, a chysylltiad rhyngrwyd.
 • Sut y bydd yr athro'n gwahodd dysgwyr i'r wers.
 • Sut i gael y gorau o wers - gosod lle o'r neilltu ar gyfer y wers a chael offerynnau'n barod.
 • Sut i gadw'n ddiogel ar-lein - a sut i drin y gwersi yn yr un ffordd ag y byddech chi mewn ysgol.
 • Yr hyn rydyn ni'n ei ddisgwyl gan rieni a gwarcheidwaid.

Gosod pethau

Nid yw CAVMS yn mynnu bod ap neu blatfform penodol ar gyfer cynnal gwersi gan ein bod yn dymuno eu gwneud mor hygyrch â phosibl. Fodd bynnag, bydd angen math o gyfathrebu fideo arnoch, a'r mwyaf cyffredin yw Skype, Zoom a Facetime.

Cyfarpar sydd ei angen.

Bydd angen cyfrifiadur personol, Mac, llechen neu ffôn clyfar arnoch chi. P'un bynnag ydyw, bydd angen iddo gael camera wedi’i adeiladu ynddo, neu we-gamera ynghlwm. Bydd angen iddo hefyd gael meicroffon a seinydd mewnol, neu er gwell ansawdd gallwch ddefnyddio clustffon gyda meic, neu bâr o glustffonau sydd â meic mewnol (fel y'i defnyddir yn aml ar gyfer ffonau)

Cysylltiad rhyngrwyd

I'r rhan fwyaf o bobl dylai'r cysylltiad rhyngrwyd fod yn iawn ar gyfer fideo a sain o ansawdd da. Mae'n werth profi hyn gyda ffrindiau neu deulu cyn dechrau'r wers gyntaf. Os yw'n ymddangos yn araf mae sawl peth y gallwch chi roi cynnig arnyn nhw:

 • Symudwch eich cyfrifiadur personol/dyfais yn agosach at y llwybrydd (os ydych chi’n bell i ffwrdd nid yw'r signal wi-fi mor gryf).
 • Neu defnyddiwch gebl rhwydwaith i gysylltu'ch cyfrifiadur â'r llwybrydd.
 • Gwiriwch nad yw pobl eraill yn y tŷ yn defnyddio'r rhyngrwyd ar yr un pryd (e.e., ffrydio fideo neu deledu).
 • Profwch gyflymder y cysylltiad rhyngrwyd, er enghraifft, yma: https://www.speedtest.net Os oes problem dros dro gyda'ch llinell, gallwch gysylltu â'ch darparwr gwasanaeth i ofyn iddynt wirio am ddiffygion ar y llinell.

Nid oes gan bawb gysylltiad rhyngrwyd band eang cyflym, na signal data symudol da. Gall hyn arwain at ansawdd fideo is, ond yn gyffredinol bydd y sain yn cael ei flaenoriaethu felly dylech chi allu clywed yr athro. Os yw'r cyflymder yn araf drwy’r amser (ar gyfer data llinell dir a data symudol) lle rydych chi'n byw yna mae dewisiadau amgen ar gyfer dysgu o bell.

Gwahodd myfyrwyr i wersi - sut mae'n gweithio.

Unwaith y byddwch wedi cytuno i wersi ar-lein, bydd yr athro/athrawes yn e-bostio cyfeiriad e-bost y rhiant neu'r gofalwr gyda dyddiad ac amser (a fydd fel arfer yn amser rheolaidd fel y mae yn yr ysgol).

Sut i gael y gorau o wers – gosod lle i ddysgu.

Er efallai nad oes gan gartrefi lawer o “le sbâr” ac efallai bod ganddyn nhw bobl eraill o gwmpas, mae'n ddefnyddiol meddwl am le mae'r dysgwr yn mynd i fod a gosod pethau cyn pob gwers. Dylai hyn ei gwneud yn haws ac yn fwy diogel mwynhau'r wers. Mae'n debygol y bydd gan yr athro fyfyrwyr eraill ar ôl diwedd pob gwers, felly mae gosod pethau a bod yn barod yn brydlon yn golygu y gallwch chi wneud y mwyaf o'r amser.

Dylai'r gofod fod yn rhywle:

 • Gyda lle i chwarae'ch offeryn, ac i osod eich gliniadur/cyfrifiadur personol/ffôn.
 • Lle gallwch chi ganolbwyntio, ac nad yw'n swnllyd (e.e., nid gyda pheiriant golchi ymlaen, na theledu, neu bobl eraill yn mynd a dod).
 • O fewn clyw i riant, gofalwr, neu oedolyn cyfrifol (i helpu i ddatrys anawsterau ymarferol, neu os yw'r cysylltiad rhyngrwyd yn gostwng, neu os yw'r dysgwr yn anghyfforddus ynghylch unrhyw beth).
 • Nad yw'n lle amhriodol na fyddech yn gwahodd athrawon a myfyrwyr eraill iddo (fel ystafell wely).

Cadw'n ddiogel ar-lein - trin y gwersi yn yr un ffordd ag y byddech chi yn yr ysgol.

Mae rhai pethau eraill i feddwl amdanynt gan y bydd gwersi yn digwydd yng ngofod anffurfiol cartrefi pobl yn hytrach nag yn lleoliad mwy “proffesiynol” yn yr ysgol. Mae’n bwysig ar gyfer y profiad dysgu ac er diogelwch dysgwyr y disgwylir yr un ymddygiad mewn gwersi ar-lein ag y disgwylid yn yr ysgol.

Ymddygiad a gwisg gyfrifol.

Er mwyn helpu i wneud gwersi yn ddiogel ac yn bleserus, dylai rhiant neu ofalwr fod o fewn clyw i'r myfyriwr sy’n cymryd rhan yn y wers ar-lein. Yn yr un modd ag mewn ysgol neu wers wyneb yn wyneb arall, gofynnir i ddysgwyr:

 • Gwisgo yn briodol (e.e. Ddim yn gwisgo pyjamas). Gofynnir yn gwrtais i fyfyrwyr wisgo dillad a fyddai fel arfer yn cael eu gwisgo'n gyhoeddus.
 • Dilyn cyfarwyddiadau'r athro.
 • Gofyn i'r athro cyn gadael y sesiwn (e.e. I fynd i'r toiled).
 • Peidio â chymryd galwadau ffôn, negeseua pobl eraill, na defnyddio dyfeisiau nad yw'r athro'n gofyn amdanynt ar gyfer dysgu.
 • Peidio â chael porwyr neu apiau eraill ar agor yn ystod y wers ar-lein er mwyn lleihau'r risg y bydd cynnwys amhriodol yn weladwy i ddysgwyr eraill.
 • Peidio â chymryd sgrinluniau na recordio fideo o sesiynau (fel sy’n wir mewn ysgolion, mae angen caniatâd ysgrifenedig i dynnu lluniau neu fideo o blant a phobl ifanc).
 • Mewn gwers grŵp bydd y cefndir y tu ôl i'r dysgwr yn weladwy i'r athro a myfyrwyr eraill. Felly mae'n dda sicrhau:
 • Eich bod yn ceisio cael cefndir niwtral nad yw’n dangos unrhyw wybodaeth bersonol (e.e., sgriniau â phroffiliau cyfryngau cymdeithasol), neu eitemau personol (e.e., dillad yn sychu) Nid oes ganddo unrhyw beth a allai digio eraill (e.e., posteri ag iaith amhriodol). Nad oes teledu/sgrin yn dangos yn y cefndir lle mae risg y bydd cynnwys amhriodol o ran oedran yn dangos.

Os oes gan y dysgwr (neu chi) unrhyw bryderon…

Dylai rhiant/gofalwr neu oedolyn cyfrifol fod o fewn clyw i'r plentyn yn ystod y wers ar-lein. Dywedir wrth fyfyrwyr, os oes ganddynt unrhyw bryderon cyn, yn ystod, neu ar ôl gwers, dylent ofyn i'r rhiant/gofalwr am help. Gallai hyn gynnwys er enghraifft:

 • Materion technegol gyda'r cyfrifiadur neu'r cysylltiad rhyngrwyd.
 • Materion ymarferol, megis trefnu'r lle priodol i chwarae eu hofferyn.
 • Materion eraill, fel peidio â bod yn gyffyrddus â'r hyn sy'n digwydd mewn gwers.
 • Tiwnio'r offeryn, neu broblemau gyda'r offeryn.

Dylai’r rhiant/gofalwr fod yn ymwybodol bod adrodd am unrhyw bryderon diogelu yr un fath ag o dan bolisi Diogelu CAVMS ’(yn union fel y byddai mewn gwersi wyneb yn wyneb mewn ysgolion). Gellir cyfeirio unrhyw bryderon at Arweinwyr Diogelu Dynodedig CAVMS (mae enwau a gwybodaeth gyswllt yr un peth â gyda pholisi Diogelu CAVMS).

Ac os oes gan yr athro unrhyw bryderon…

Os yw'r athro'n teimlo nad yw'r myfyriwr wedi dilyn y mathau o ymddygiad a ddisgwylir mewn amgylchedd ysgol, er gwaethaf anogaeth, neu'n poeni am rywbeth (gwisg neu iaith amhriodol, er enghraifft), bydd yr athro'n atal y sesiwn i'r dysgwr hwnnw, ac yna cysylltu â'r rhiant neu'r gofalwr yn ddiweddarach i egluro, ac i helpu i ddatrys unrhyw faterion.

Yr hyn rydyn ni'n ei ddisgwyl gan rieni neu warcheidwaid, a'u rhan mewn gwersi.

Mae cael cefnogaeth rhiant/gwarcheidwad yn un o'r ffactorau allweddol yn natblygiad cerddorol pobl ifanc. Ac mae ond yn naturiol efallai eu bod nhw am gymryd rhan a gweld beth sy'n digwydd yn y wers hefyd.

Yn aml mae angen cefnogaeth gan riant neu warcheidwad i drefnu'r wers. Ac mae bod o fewn clyw clust yn bwysig ar gyfer diogelwch yn ogystal ag ar gyfer cymorth ymarferol. Disgwylir i rieni fod yn bresennol ar ddechrau a diwedd gwersi lle bynnag y bo modd, yn arbennig ar gyfer plant iau. Mae hyn yn helpu athrawon i sicrhau bod popeth yn iawn ac yn barod i fynd ar y dechrau, ac felly y bydd rhieni/gwarcheidwaid yn gwybod ar ddiwedd pob sesiwn am gynlluniau ar gyfer ymarfer a'r wers nesaf.

Bydd lefel cyfranogiad yr oedolyn yn ystod y wers yn dibynnu ar oedran y myfyriwr. Efallai y bydd angen person yn yr ystafell ar blant iau i helpu i gadw ffocws a chadw’n ddiogel, yn arbennig os yw'n weithgaredd newydd. Ond gall gormod o gyfranogiad gan rieni hefyd dynnu sylw neu achosi swildod gyda myfyrwyr hŷn. Yn gyffredinol, argymhellir, ar ôl yr ychydig wersi cyntaf, bod y rhiant/gofalwr o fewn clyw ond nid “yn y wers”, yn arbennig gyda myfyrwyr hŷn lle bynnag y bo modd.

I gloi…

Mae CAVMS yn edrych ymlaen yn fawr at barhau gyda chi ar eich teithiau cerddorol ac archwilio sut i adeiladu cymuned gerddorol rithwir. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â'ch athro, neu swyddfa CAVMS.