Cyfarwyddyd i athrawon

Dogfennau Pwysig

Ar y cyd â'r ddogfen hon darllenwch y dilynol hefyd:

Dyma ganllaw cyflym ar gyfer trefnu dysgu ar-lein/o bell i'ch disgyblion:

Nifer y Gwersi a Hyd y Gwersi

Ar hyn o bryd nid oes gennym unrhyw arwydd pryd y bydd ysgolion/lleoliadau addysgol yn dychwelyd i wasanaeth arferol. Fodd bynnag, rydym yn anelu at ddarparu 12 sesiwn yn nhymor yr Haf. Rydym hefyd yn deall y bydd rhaid i'r amserlennu fod yn hyblyg i'r dysgwyr a chi, ac efallai y bydd rhaid i chi arallgyfeirio i ffwrdd o grwpiau safonol. Gwnewch bopeth o fewn eich gallu i ddarparu'r profiad addysgol gorau.

Paratowch

Ymgyfarwyddwch â Pholisi a Chanllawiau Diogelu Ar-lein a Dysgu o Bell CAVMS ar gyfer Rhieni, Gwarcheidwaid a Dysgwyr.

Gwiriad Cysylltedd

Cysylltwch â chydweithiwr neu ffrind yn gyntaf i ddatrys unrhyw faterion technolegol. Os ydych chi'n cael trafferth, cysylltwch â'r swyddfa a byddwn yn ceisio'ch helpu chi. Os ydych chi'n cael problemau, rhowch gynnig ar bethau yn gyntaf:

 • Symudwch eich cyfrifiadur personol/dyfais yn agosach at y llwybrydd (os ydych chi’n bell i ffwrdd nid yw'r signal wi-fi mor gryf).
 • Neu defnyddiwch gebl rhwydwaith i gysylltu'ch cyfrifiadur â'r llwybrydd.
 • Gwiriwch nad yw pobl eraill yn y tŷ yn defnyddio'r rhyngrwyd ar yr un pryd (e.e., ffrydio fideo neu deledu).
 • Profwch gyflymder y cysylltiad rhyngrwyd, er enghraifft, yma: https://www.speedtest.net Os oes problem dros dro gyda'ch llinell, gallwch gysylltu â'ch darparwr gwasanaeth i ofyn iddynt wirio am ddiffygion ar y llinell.

Gwahodd eich disgyblion i wersi

Nid yw unrhyw beth yn well na’r cyffyrddiad personol, cysylltwch â'ch rhieni i adael iddynt wybod y gall gwersi barhau, byddant wrth eu bodd i glywed gennych!

Cofiwch fod rhaid i holl gyswllt a threfniadau gwersi gael eu gwneud gyda'r rhiant/gofalwr, ac nid yn uniongyrchol gyda'r disgybl.

Cwblhewch eich cofrestr fel arfer, gyda'r holl wybodaeth filio ac yn nodi bod y wers wedi'i chyflwyno ar-lein.

Paratowch eich lle addysgu

Dylai'r lle fod yn rhywle:

 • Gyda lle i chwarae'ch offeryn, ac i osod eich gliniadur/cyfrifiadur personol/ffôn.
 • Lle gallwch chi ganolbwyntio, ac nad yw'n swnllyd (e.e., nid gyda pheiriant golchi ymlaen, na theledu, neu bobl eraill yn mynd a dod).
 • Mae ganddo gefndir niwtral, nad yw’n arddangos unrhyw beth sy'n datgelu gwybodaeth bersonol amdanoch chi'ch hun neu'ch teulu.
 • Nid yw'n lle amhriodol na fyddech yn gwahodd myfyrwyr iddo (megis ystafell wely).

Cadw'n Ddiogel

Mae rhai pethau eraill i feddwl amdanynt gan y bydd gwersi yn digwydd yng ngofod anffurfiol cartrefi pobl yn hytrach nag yn lleoliad mwy “proffesiynol” yn yr ysgol. Mae’n bwysig ar gyfer y profiad dysgu ac er diogelwch dysgwyr y disgwylir yr un ymddygiad mewn gwersi ar-lein ag y disgwylid yn yr ysgol.

Ymddygiad a gwisg gyfrifol.

Yn yr un modd ag mewn ysgol neu wers wyneb yn wyneb arall, dylai athrawon:

 • Gwisgo’n briodol
 • Bod yn brydlon, dechrau a stopio’r wers ar amser
 • Peidio â chymryd galwadau ffôn, negeseua pobl eraill, na defnyddio dyfeisiau nad oes eu hangen heblaw am yr hyn ar gyfer dysgu.
 • Cau porwyr neu apiau er mwyn lleihau'r risg y bydd cynnwys amhriodol yn weladwy i ddysgwyr eraill.
 • Peidio â chymryd sgrinluniau na recordio fideo o sesiynau (fel sy’n wir mewn ysgolion, mae angen caniatâd ysgrifenedig i dynnu lluniau neu fideo o blant a phobl ifanc).
 • Ceisio osgoi rhannu gwybodaeth bersonol megis rhifau ffôn neu gyfrifon cyfryngau cymdeithasol.
 • Ceisio osgoi defnyddio iaith amhriodol (fel rhegi) neu fwlio.

Os oes gennych chi (neu'r dysgwr) unrhyw bryderon…

Gofynnwch i riant/gofalwr neu oedolyn cyfrifol aros o fewn clyw i'r plentyn yn ystod y wers ar-lein. Rhowch wybod i'r myfyrwyr, os oes ganddynt unrhyw bryderon yn ystod y wers, y dylent ofyn i'r rhiant/gofalwr am help. Gallai hyn gynnwys er enghraifft:

 • Materion technegol gyda'r cyfrifiadur neu'r cysylltiad rhyngrwyd.
 • Materion ymarferol, megis trefnu'r lle priodol i chwarae eu hofferyn.
 • Materion eraill, fel peidio â bod yn gyffyrddus â'r hyn sy'n digwydd mewn gwers.
 • Tiwnio'r offeryn, neu broblemau gyda'r offeryn.

Anfonwch y Canllawiau Dysgu Ar-lein/o Bell i rieni. Gellir cyfeirio unrhyw bryderon at Arweinwyr Diogelu Dynodedig CAVMS (mae enwau a gwybodaeth gyswllt yr un peth â gyda pholisi Diogelu CAVMS).

Ac os oes gennych unrhyw bryderon…

Os ydych chi'n teimlo nad yw myfyriwr yn dilyn y math o ymddygiad a ddisgwylir mewn amgylchedd ysgol, er gwaethaf anogaeth, neu'n poeni am rywbeth (gwisg neu iaith amhriodol, er enghraifft), yna stopiwch y wers i'r dysgwr hwnnw, a chysylltwch â'r rhiant neu ofalwr yn ddiweddarach i egluro, ac i helpu i ddatrys unrhyw faterion.

Gall hwn fod yn brofiad cwbl gadarnhaol i'r athro a'r disgyblion a, gydag ychydig bach o ymarfer, bydd yn llwyddo i ennyn diddordeb a chymhelliant ein disgyblion yn ystod cyfnodau o gadw pellter cymdeithasol ac ysgolion yn parhau i fod ar gau.